BioVision

特色产品

联系电话: +86-027-84621823

品牌报价

当前位置:百翌博 > 产品品牌 > BioVision > 品牌报价 >
品牌 货号 品名 规格 价格 说明书
BioVision   4129-10  IL-1 beta, murine recombinant 10 μg  2520 下载
BioVision   4129-1000  IL-1 beta, murine recombinant 1 mg  59500 下载
BioVision   4129-50  IL-1 beta, murine recombinant 50 μg  8330 下载
BioVision   4130-10  IL-1 beta, rat recombinant 10 μg  2660 下载
      100 assays  765 下载
  • 首页
  • 上一页
  • 402
  • 403
  • 末页
  • 4038045
在线客服