IMR

特色产品

联系电话: +86-027-84621823

品牌报价

当前位置:百翌博 > 产品品牌 > IMR > 品牌报价 >
品牌 货号 品名 规格 价格 说明书
IMR   SP-039-VX2  Normal Syrian Hamster Serum 2.0 ml  644 下载
IMR   SP-039-VX5  Normal Syrian Hamster Serum 5 ml  1064 下载
IMR   SP-040-VX10  Normal Horse Serum 10 ml  1190 下载
IMR   SP-040-VX2  Normal Horse Serum 2.0 ml  364 下载
IMR   SP-072-VX10  Normal Donkey Serum 10 ml  1190 下载
IMR   SP-072-VX2  Normal Donkey Serum 2.0 ml  364 下载
IMR   SP-122-VX10  Normal Pig (Swine) Serum 10 ml  1190 下载
IMR   SP-122-VX2  Normal Pig (Swine) Serum 2.0 ml  364 下载
IMR   SP-127-VX10  Normal Feline (Cat) Serum 10 ml  1470 下载
IMR   SP-127-VX2  Normal Feline (Cat) Serum 2.0 ml  546 下载
IMR   SP-128-VX10  Normal Canine (Dog) Serum 10 ml  1288 下载
IMR   SP-128-VX2  Normal Canine (Dog) Serum 2.0 ml  476 下载
IMR   SP-132-VX10  Normal Llama Serum 10 ml  1484 下载
IMR   SP-132-VX2  Normal Llama Serum 2.0 ml  448 下载
IMR   TMBSC  ImmunO4 TMB HRP Colorimetric Substrates, TMB; HRP High Performance Substrate (Makes 10L) 1 Liter  28700 下载
IMR   TMBSC.1  ImmunO4 TMB HRP Colorimetric Substrates, TMB; HRP High Performance Substrate (Makes 1L) 100mL  3010 下载
IMR   TMBST  ImmunO4 TMB HRP Colorimetric Substrates, TMB; HRP High Performance Substrate 1 Liter  3010 下载
IMR   TMBST.1  ImmunO4 TMB HRP Colorimetric Substrates, TMB; HRP High Performance Substrate 100mL  455 下载
IMR   TMBXT  ImmunO4 TMB HRP Colorimetric Substrates; HRP Extreme Substrate 1 Liter  3010 下载
IMR   TMBXT.1  ImmunO4 TMB HRP Colorimetric Substrates, HRP Extreme Substrate 100mL  455 下载
  • 首页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一页
  • 末页
  • 871738
在线客服